Start Stadswerf Duurzaam? Partners Projecten Faciliteiten Contact
Duurzaam?

Hernieuwbare energie is Duurzame energie ?
Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn.

Hernieuwbare energie
Duurzame energie wordt vaak gelijk gesteld met hernieuwbare energie. Er is echter verschil. In de Europese Unie wordt ook vaak gepraat over low carbon energy, 'CO2 -arme energie'. Deze termen worden vaak gebruikt ter ondersteuning van energiebronnen die niet algemeen worden erkend als duurzaam of hernieuwbaar, zoals elektriciteit uit kolencentrales met CO2 -afvang en/of CO2-opslag of kernenergie.

En hoe zit het met eigenlijk met 'CO2 -neutraal' ?
CO2 -neutraal of klimaatneutraal (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie-juli 2014)

CO2 -neutraal of klimaatneutraal. Klimaatneutraal of CO2 -neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie en CO2 -compensatie zijn termen die aangeven dat voor een organisatie, een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompenseerd. De termen worden door elkaar heen gebruikt.

Achtergrond
Klimaatverandering is een mondiaal milieuprobleem. Het is nauw verweven met de Westerse energie-intensieve economie. Twee derde van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2 -emissies die samenhangen met gebruik van fossiele brandstoffen: kolen, aardolie en aardgas. Naast CO2 zijn er andere gassen die het broeikaseffect veroorzaken.
Deze worden vaak omgerekend naar hun CO2 -equivalent. Deze broeikasemissies stijgen nog steeds en de economie groeit, vooral in ontwikkelingslanden, dus het probleem wordt steeds groter.

Klimaatneutrale energie
Met klimaatneutrale energie wordt hernieuwbare energie bedoeld. Wanneer klimaatneutraal energie wordt opgewekt, wil dat niet zeggen dat er geen CO2 wordt uitgestoten. Uit de schoorsteen van een biomassa-elektriciteitscentrale komt bijvoorbeeld ook CO2. Deze maakt echter nog deel uit van de koolstofkringloop; de samenstelling van de atmosfeer verandert dus niet. Dit in tegenstelling tot processen waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt: de CO2 of eigenlijk alleen de koolstof. Door verbranding wordt de koolstof omgezet in CO2 die bij verbranding van fossiele brandstof vrijkomt. Deze is miljoenen jaren geleden vastgelegd in aardolie, gas, kolen en turf. Door die brandstoffen te verbranden komt de koolstof weer terug in de atmosfeer, waardoor de balans wordt veranderd.

Klimaatcompensatie
Klimaatcompensatie is het compenseren van de uitstoot van broeikasgassen die samenhangt met een organisatie, productie of consumptie. Voor het milieu maakt het niet uit waar de CO2 wordt uitgestoten, of waar de CO2 uit de atmosfeer gehaald wordt. Soms lukt het nog niet om de CO2 -emissies van een bepaald bedrijf zelf terug te dringen, bijvoorbeeld omdat dat te duur is. Het is dan mogelijk om een gelijke hoeveelheid CO2 elders te voorkomen of om die hoeveelheid vast te leggen in de natuur. In principe lenen alle producten en bedrijven zich ervoor om klimaatneutraal of CO2 -vrij te worden. Klimaatcompensatie levert snel emissiereducties die in bestaande technische systemen een veel langere termijn vergen. Niet alle vormen van klimaatcompensatie zijn gelijkwaardig. In 1996 is door de Novem het begrip Trias Energetica bedacht, een driestappenplan bedoeld voor bedrijven, huishoudens, overheden, om stap voor stap klimaatneutraal te worden. Het zijn opeenvolgende stappen en geen keuze tussen drie methoden.

De stappen zijn:
• Het voorkomen van uitstoot, door zaken te laten. Dit vergt een gedragsverandering. Voorbeelden zijn: niet vliegen, minder auto rijden, dichter bij het werk wonen, minder vlees eten. Daarnaast ook energie besparen, bijvoorbeeld door goede isolatie, zuinig transport, gebruiken van spaarlampen, een zuinige wasmachine en koelkast, regenwater op te vangen voor de toiletten.

• Voor de resterende behoefte zo veel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld biomassa, wind en zon. Door zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld zonnecollectoren voor heet water, zonnepanelen of een (kleine) windmolen voor de elektriciteit. Of door de energie groen in te kopen.

• Als je al het mogelijke hebt gedaan, rest nog compensatie, bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen, mits dat aanvullend is. Bomen hebben voor hun groei CO2 nodig die ze uit de lucht halen. Bij voorkeur met een verzekering op die boom, want eens wordt de boom gekapt. Die verzekering keert dan uit en wordt gebruikt voor aankoop op de emissiebeurs (bijvoorbeeld). Compensatie wordt wel gebruikt als tijdelijke maatregel, in afwachting van een échte oplossing door energie te besparen of zelf op te wekken.

Energieneutraal

• Energieneutraal betekend dat de energiegebruiker, bijvoorbeeld een huis, een kantoor of een bedrijventerrein zelf zoveel "duurzame" energie kan produceren als het zelf verbruikt.

• Het project "Stadswerf Trekvliet Leiden" brengt ongebruikt onroerend goed, duurzame, maatschappelijke, sociale, historische en economische waarden tot elkaar op de eerste Leidse energieneutrale bedrijfslocatie met energie uit zon & windenergie, het produceren van energie met niet fossiele energiebronnen en het gebruik van de verkregen energie voor tal van maatschappelijke, sociale en economische toepassingen.